čtvrtek 29. května 2008

BI Administration Tool v příkazovém módu

Některé akce/operace v rámci BI Administration Tool je možné volat z příkazového řádku a tak například zajistit automatizaci procesu spojování (Merge) více BI Metadata repository.

Pro spuštění BI Administration Toolu v příkazovém módu jej zavolejte s parametrem /command a cestou na soubor (CommandFile) obsahující příkazy, které chcete v BI AdminToolu vykonat. CommandFile je textový soubor a každý příkaz v něm uvedený musí být uložen na novém řádku.

Příklad: CommandFile me_prikazy.txt obsahuje seznam příkazů:
Hide
New Nove_rep.rpd
Save
Exit

Příkaz AdminTool.exe /command me_prikazy.txt spustí Administration Tool ve skrytém režimu, založí nové repository s názvem Nove_rep.rpd, uloží jej a ukončí se.

Mezi příkazy, které lze použít v CommandFile patří:
 • Open FileName [user [password]]
  - opens the repository offline

 • New FileName
  - creates new repository offline

 • Save
  - saves opened repository

 • SaveAs FileName
  - saves opened repository under new name

 • Close
  - closes opened repository

 • Exit
  - closes AdminTool

 • MessageBox [message]
  - displays messagebox with the text, default message is "Siebel Analytics Administration Tool"

 • ImportRepository {Online|Offline} {FileName|DSNname} [user [password]]
  - initiates import from the other repository

 • ImportRepositoryObject {Project|"Presentation Catalog"|User|"Security Group"|Variable} {Name|*} [True|False [True|False]]
  - imports object(s) from the other repository

 • ImportRepositoryExecute
  - executes the repository import defined by previous calls to ImportRepository and ImportRepositoryExecute

 • Compare FileName [user [password [outputFile]]]
  - compares current repository with another repository

 • Merge FileName1 FileName2 [DecisionFile] [user1 [password1 [user2 [password2]]]]
  - merges repositories

 • ConsistencyCheck [outputFileName]
  - global consistency check

 • BusinessModelConsistencyCheck businessModelName [outputFileName]
  - consistency check for one business model

 • CreateSubset NewRepositoryName MasterRepositoryName numberOfProjects project1 [project2 [project3 [...]]] [user [password]]
  - creates and opens multi-user subset repository

 • CheckinSubset ModifiedSubsetRepositoryName LockUserFullName [user [password]]
  - checks in ModifiedSubsetRepository into master repository

 • Hide
  - hides AdminTool

 • comment line starts with single quote ' character

Erik Eckhardt (eec).

středa 28. května 2008

OBIEE - Verze 10.1.3.3.3 je již k dispozici

Minulý týden byla uvolněna verze OBI EE s označením 10.1.3.3.3. Mezi nové vlastnosti této verze patří pouze menší inovace pro BI Publisher:
 • BI Publisher Scheduler Setup Updates Including the Bundling of DataDirect Connect for JDBC Drivers
 • Link to This Report Can Now Be Set as a Report Option
 • Enhanced Support for Pagination Control in RTF Output
 • Support for Multiple Cascading Parameters
 • Support for Vertical Alignment of External Graphics
 • Support for Multiple Currency Symbol Displays in Report

Verzi 10.1.3.3.3 si můžete stáhnout z OTN, dokumentaci k této verzi najdete zde.


pondělí 26. května 2008

Oracle BI Metadata repository – IV. Tvorba vlastních ukazatelů

V článku "Oracle BI Metadata repository – III. Tvorba Prezentační vrstvy (Presentation layer)" je popsán "step-by-step" postup jak na základě Business modelu vybudovat Prezentační vrstvu ke které budou přistupovat uživatelé Analytického systému.

Cílem tohoto článku je ukázat "step-by-step" postup jak lze v Business modelu vytvářet vlastní výpočty a jak je poté zpřístupnit koncovým uživatelům.

Výsledná Prezentační vrstva a Business model doplněn o vlastní výpočty


Poznámka:
Výpočty je možné vytvářet dvěma způsoby, a to:
 1. na základě již existujících logických sloupců (popis v tomto článku)
 2. na základě fyzických sloupců, více viz. zde
Oběma způsoby můžete sestavovat libovolné ukazatele a jejich kombinace s využitím funkcí BI Serveru nebo zdrojové databáze. Samotný BI Server obsahuje knihovnu různých agregačních, textových, matematických, konverzních a jiných funkcí (přesný seznam viz. Kapitola SQL Reference zde), které jsou před vykonáním dotazu přepisovány do specifických funkcí zdrojové databáze. V případě, že chcete napřímo využívat určité funkce zdrojové databáze, pak k tomuto účelu BI Server nabízí tři funkce s názvem Evaluate (popis viz. zde).


A/ Tvorba zisku
1. Vyberte faktovou tabulku „F_PRODEJ$“ > pravé tlačítko myši > New Object > Logical Column ...


2. Pojmenujte ukazatel > označte „Use existing logical columns as the source“ > a v Expression Builderu vytvořte výpočetB/ Tvorba pořadí výnosů a nákladů

1. Ukazatele „Pořadí výnosů“ (VYNOS_PORADI) a „Pořadí nákladů“ (NAKLAD_PORADI) vytvoříte stejným způsobem jako ukazatel Zisk, pouze místo „odečtu dvou ukazatelů“ použijte analytickou funkci RANK()2. Přesuňte a přejmenujte nové ukazatele do Prezentační vrstvy

Poznámka: Všimněte si, že pro nově definované ukazatele se nemusela nastavovat (dokonce ani nejde nastavit) agregační funkce. Důvod je ten, že se využívá přednastavených agregačních funkcí logických ukazatelů ze kterých je daný ukazatel tvořen. Např. ukazatel Zisk je tvořen z logických ukazatelů SUM(Vynos) - SUM(Naklad).


Výsledkem je Prezentační vrstva doplněna o nové ukazatele


Příští díl bude opět věnován Business modelu - přesněji nastavení hierarchií pro dimenze a tvorbě level-based a poměrových ukazatelů.


Erik Eckhardt (eec).

čtvrtek 22. května 2008

Transpozice v kontingenční tabulce

Kontingenční tabulku lze využít pro výpis údajů k detailu konkrétního záznamu. Pokud potřebujeme zobrazit velké množství atributů k jednomu záznamu a nechceme uživatele nutit scrollovat doprava (sloupců je více, než se vejde na obrazovku), můžeme využít kontingenční tabulku k transpozici řádkového výpisu do sloupce.

Takový detailní výpis je často cílem navigační linky z nějakého přehledového reportu. Proto nezapomeňte zařadit do dotazu filtr „is prompted“ nebo filtr na konkrétní hodnotu.Jako formu zobrazení výsledku zvolíme kontingenční tabulku a všechny sloupce přetáhneme do oblasti „Measures“. Pomocí „drag and drop“ je možné přetahovat nejen sloupce, ale i celé složky. V tuto chvíli se nám ve výsledku zobrazí hodnoty ukazatelů, ne však ostatních sloupců.

Proto, aby se v kontingenční tabulce zobrazily všechny hodnoty všech sloupců, musíme nastavit agregaci u polí, které ji nemají definovánu v metadatech (edit formula – aggregation rule – např. max). Při větším množství sloupců je doporučený postup nastavit agregaci u jednoho sloupečku a poté v záložce „Advanced“ rozkopírovat nastavení „aggRule="max"“ do všech zbývajících neagregovatelných polí.Nyní jsou v kontingenční tabulce vidět všechny hodnoty. Přesouváním záhlaví „Measure Labels“, lze transponovat výpis do řádkového či sloupcového zobrazení.Řádkové zobrazení:


Sloupcové zobrazení:V případě potřeby zobrazení více než jednoho záznamu (v mém případě produktu) v kontingenční tabulce lze přesunout jednoznačný identifikátor záznamu (sloupec Produkt) na druhou osu než „Measure Labels“.


Příspěvek vytvořil a zaslal Jakub Genža - BI/DW konzultant společnosti Sophia Solutions. Díky! (Požadavek pro řešení této úlohy vznikl na 1. Oracle Czech BI/DW Experts Bootcampu).

pondělí 19. května 2008

Oracle BI Metadata repository – III. Tvorba Prezentační vrstvy (Presentation layer)

V článku "Oracle BI Metadata repository – II. Tvorba Business modelu (Business Model and Mapping layer) a nastavení agregace ukazatelů" je popsán "step-by-step" postup jak na základě Fyzické vrstvy vybudovat Business model a jak přednastavit agregace ukazatelů.

Cílem tohoto článku je ukázat "step-by-step" postup jak na základě Business modelu vybudovat Prezentační vrstvu ke které budou přistupovat uživatelé Analytického systému.

Výsledná Prezentační vrstva BI Metadata repository


1. Pomocí myši přesuňte Business Model „Prodeje“ do Prezentační vrstvy, kde jej můžete přejmenovat
Poznámka: Prezentační vrstva zobrazuje Business model z pohledu koncových uživatelů - tzn. logické názvy jsou přejmenovány na pojmy, kterým rozumí ne-IT uživatelé, pomocné sloupce jsou odstraněny a jsou zde nastavena potřebná oprávnění


2. Označte a pak odstraňte z Prezentační vrstvy všechny nepotřebné sloupce (např. *_ID sloupce)


3. Přejmenujte názvy tabulek


4. Přejmenujte názvy sloupců (odznačte „Use Logical Column Name“)
Poznámka: Všimněte si, že jakmile přejmenujete název sloupce, tabulky nebo cílové/business oblasti, tak je pro ně do záložky Aliases vložen předchozí název. Tímto je zajištěno fungování stávajících reportů a analýz, které se odkazují na předešlé názvy. (Pro tabulky a cílové/business oblasti je potřeba názvy přejmenovat pomocí menu Rename nebo klávesy F2 - jinak Alias nebude automaticky založen - musí se založit manuálně).


5. Uložte a nechte zkontrolovat konzistenci BI Metadata repository


6. Jestliže bude model konzistentní, označte Business Model „Prodeje“ jako dostupný pro reporting.


7. Chybové zprávy typu Warning můžete ignorovat!

Poznámka:
 1. Warning opravíte tak, že uživateli Administrátor nastavíte nějaké heslo (menu Manage > Security > Users > Administrator)

 2. Warning opravíte tak, že ve Fyzické vrstvě pro EECDWH vyberete Data source definition na ODBC Advanced


Výsledkem je hotová Prezentační vrstvaPříští díl bude opět věnován Business modelu - přesněji, jak se do Business modelu přidávají/vytvářejí vlastní ukazatele.


Erik Eckhardt (eec).

čtvrtek 15. května 2008

Použití obrázkových informací k indikaci úplnosti/neúplnosti vstupních dat

Při práci na projektu jsme se setkali s problém, že zákazník zpracovává data z více datových zdrojů, od různých dodavatelů a ne vždy je schopen data zajistit v úplnosti a v daném termínu.

Protože se zdálo poněkud obtížným komunikovat o tomto problému jinak než formou grafického zobrazení, pokusili jsme se vytvořit nějakou vhodnou formu.

Samotné řešení je postaveno na view, které vybírá jednotlivé měsíce z časové dimanze a na základě faktové tabulky obsahující data od dodavatelů testuje, zdali v určitém měsíc jsou data od konkrétního dodavatele k dispozici.

V případě, že nejsou data k dipozici všechna, zobrazí se na dashboardu podmíněná informace o tomto nepříznivém stavu spolu s odkazem na stránku, kde jsou podrobnější údaje. Pak již jen zbývalo vytvořit jednoduché a přehledné grafické zobrazení stavu dat, až jsme dospěli ke kontingenční tabulce, s podmíněně formátovaným sloupcem měr – kdy je stav „data k dispozici“ indikován zeleným pozadím a stav „data nejsou k dispozici“ je indikován červeným podbarvením a značkou „alert“. Podotýkám, že autorem tohoto grafického řešení nejsem já, ale můj kolega Vojtěch Šíp.


Jak je zřejmé, použití kontigenční tabulky pro zobrazení je výhodné také proto, protože umožňuje listovat mezi jednotlivými roky.


Příspěvek vytvořil a zaslal Jiří Doubravský - BI/DW konzultant společnosti PIKE Electronic. Díky! (Prezentováno na 1. Oracle Czech BI/DW Experts Bootcampu v sekci Úlohy, které jsem vyřešil a chci se o ně podělit s ostatními).

pondělí 12. května 2008

Oracle BI Metadata repository – II. Tvorba Business modelu (Business Model and Mapping layer) a nastavení agregace ukazatelů

V článku "Oracle BI Metadata repository – I. Tvorba Fyzické vrstvy (Physical layer)" je popsán "step-by-step" postup jak vytvořit první vrstvu BI Metadata repository pro OBI EE / OBI SE One.

Cílem tohoto článku je ukázat "step-by-step" postup jak na základě Fyzické vrstvy vybudovat Business model (Business Model and Mapping layer) a jak přednastavit agregace ukazatelů.

Výsledný Business model BI Metadata repository


A/ Tvorba Business Modelu

1. Vytvořte Business Model – pravé tlačítko myši > New Business Model ...


2. Pojmenujte Business Model, např. Prodeje


3. Označte všechny tabulky ve Fyzické vrstvě a pak je přesuňte do nového Business Modelu
Poznámka: Fyzické tabulky a sloupečky jsou přeneseny do Business Modelu, kde se z nich stávají logické tabulky a sloupečky. Názvy objektů v Business modelu se dědí z názvů objektů z Fyzické vrstvy. V případě potřeby lze veškeré názvy objektů v Business modelu přejmenovat.


Poznámka: Přesunutím všech tabulek najednou se zachovají všechny klíče a vazby pro Business model.B/ Nastavení agregace ukazatelů

1. Vyberte ukazatel NAKLAD, pravé tlačítko myši > Properties...


2. Vyberte záložku Aggregation a agregační funkci pro daný ukazatel např. SUM


3. Výsledkem je nastavená agregační funkce pro ukazatel NAKLAD (ikona SUMy)

4. To samé nastavte i pro ukazatel VYNOS


Výsledkem je hotový Business Model (Business Model and Mapping layer)Příští díl bude věnován tvorbě Prezentační vrstvy (Presentation layer).


Erik Eckhardt (eec).

středa 7. května 2008

Grand Tolal vs Drill Down

Popis problému:
Při provádění drill-down v kontingenční tabulce s celkovým součtem pak v určitém stupni drill-down dochází k chybnému zobrazení dat ve všech sloupcích kontingenční tabulky a následně i celkovém součtu. Pokud je celkový součet z kontingenční tabulky odebrán, pak tabulka při Drill Down zobrazuje správné hodnoty.Příčina a odstranění problému:
Analýzou výskytu chybných zobrazení byly identifikovány problémové sloupce kontingenční tabulky. Jednalo se o vypočítávané sloupce. V Edit Formula je výchozí hodnota pro Aggregation Rule nastavena na Default a tu je nutné změnit na Sum.I u těchto nových vypočítávaných sloupců (v komponentě Answers) je nutné nastavit agregaci na SUM, stejně tak jako u ostatních polí z tabulky faktů (na úrovni metadat), odkud se toto nastavení přebírá jako výchozí hodnota pole do Answers.

Správné zobrazení výsledků kontingenční tabulky pak vypadá takto:


Příspěvek vytvořil a zaslal Bronislav Lukáš - konzultant společnosti BSC. Díky! (Požadavek pro řešení této úlohy vznikl na 1. Oracle Czech BI/DW Experts Bootcampu).

pondělí 5. května 2008

Oracle BI Metadata repository – I. Tvorba Fyzické vrstvy (Physical layer)

V článku "Jak na Oracle BI Metadata repository – začínáme" je popsán koncept a hlavní pojmy BI metadat pro Oracle BI EE / SE-One.

Cílem tohoto článku je ukázat "step-by-step" postup jak vytvořit Fyzickou vrstvu (Physical layer) BI Metadata repository. Chcete-li si tento a další příklady vyzkoušet, pak sample Data Mart (data v Excelu) i s popisem si můžete stáhnout zde.

Výsledná Fyzická vrstva BI Metadata repository


A/ Založení ODBC připojení pro load metadat (Reverse engineering datového modelu)
Poznámka: V případě, že zdrojem dat je Oracle, pak lze tyto kroky přeskočit. Pro reverse engineering z Oracle použijte OCI (Oracle Call Interface).

1. Vytvořte ODBC připojení - Control Panel > Administrative Tools > Data Sources (ODBC) > System DSN > Add... > Driver pro MS Excel > Finish


2. Pojmenujte Data source a vyberte sample Data Mart – EEC_DWH.xls
B/ Load metadat (Reverse engineering datového modelu) do Fyzické vrstvy BI Metadata repository

1. Spusťte Oracle BI Administration Tool


2. Založte nové BI Metadata repository


3. Naimportujte metadata z Data Martu (Import > from Database ...)


4. Vyberte Vaše připojení pro import metadat (Connection Type: ODBC)
Poznámka: Pro import metadat z Oracle použijte OCI 10g/11g.


5. Vyberte objekty pro import metadat (dimenze D_GEOGRAFIE, D_OBDOBI, D_PRODKANAL a fakta F_PRODEJ)
Poznámka: Pro import z MS Excel je potřeba vybrat volbu System tables.


6. Ignorujte hlášku o invalidních jménech (problém je v prázdných sloupcích Excelu)


7. Výsledkem jsou naimportovaná metadata


8. Pro otestování připojení ke zdroji dat vyberte z menu položku „View Data...“C/ Manuální definice primárních klíčů v BI Metadata repository
Poznámka: V případě, že jste před importem do repository vybrali volbu Keys a tyto klíče fyzicky existují v datovém zdroji, pak jsou automaticky naimportovány do BI Metadata repository - tzn. následující kroky mohou být přeskočeny.

1. Vyberte tabulku, z menu (pravé tlačítko myši) vyberte vlastnosti


2. Vyberte záložku Keys > New... > vyberte Primární klíč tabulky


3. Výsledkem je nadefinovaný primární klíč pro tabulku D_GEOGRAFIE


4. Stejným postupem nadefinujte klíče pro tabulky D_OBDOBI (KVARTAL_ID), D_PRODKANAL (PRODKANAL_ID) a F_PRODEJ (má složený primární klíč GEOGRAFIE_ID, OBDOBI_ID, PRODKANAL_ID)D/ Manuální definice cizích klíčů a vazeb v BI Metadata repository
Poznámka: V případě, že jste před importem do repository vybrali volbu Foreign Keys a tyto klíče fyzicky existují v datovém zdroji, pak jsou automaticky naimportovány do BI Metadata repository - tzn. následující kroky mohou být přeskočeny.

1. Označte všechny tabulky a z menu vyberte Physical Diagram > Selected Objects ...


2. Vyberte ikonu „New foreign key“, vytvořte vazbu mezi dimenzí a faktovou tabulkou (1:N), případně upřesněte sloupce pro vazbu


3. Stejným postupem nadefinujte vazby i pro ostatní tabulky: D_OBDOBI.KVARTAL_ID = F_PRODEJ. OBDOBI_ID, D_PRODKANAL.PRODKANAL_ID = F_PRODEJ. PRODKANAL_ID


Výsledkem je hotová Fyzická vrstva (Physical layer)Příští díl bude věnován tvorbě Business modelu (Business Model and Mapping layer).


Erik Eckhardt (eec).