středa 26. května 2010

Přesun ODI Master repository pomocí prostředků relační databáze

Náš příklad nasazení ODI repository je následující: nejprve bylo instalováno vývojové prostředí (ODI Master+Work repository) a na něm probíhá vývoj. Produkční prostředí zatím není. Po ukončení vývoje je třeba přenést Master repository na produkční prostředí a zaregistrovat do něj novou produkční Work repository. Původní vývojová Work repository zůstává, původní Master repository je odstavena.

Jak přenést Master repository z jedné databáze do jiné?

Existují dvě možnosti:
  1. Využít ODI průvodce pro Export a Import jednotlivých repository
  2. Použít prostředky relačních databází
My jsme se rozhodli vyzkoušet bod číslo dva "Použít prostředky relačních databází" - ODI Master repository se skládá z obyčejných tabulek, neobsahuje žádné sekvence, view, packages nebo jiné, tj. lze jej tedy normálně exportovat.

Na vývojovém prostředí (server-dev):
exp ODI_MASTER/oldpass@TNS-DEV file=ODI_MASTER.dmp statistics=none
sqlplus / as sysdba

alter user ODI_MASTER account lock;


Přenos souboru ODI_MASTER.dmp na produkční prostředí (server-prod)

Na produkčním prostředí:
sqlplus / as sysdba
create user ODI_MASTER identified by newpass default tablespace xyz;

grant connect, resource to ODI_MASTER;

imp ODI_MASTER/newpass@TNS-PROD file=ODI_MASTER.dmp full=y


Přenastavení vývojového prostředí:
./agent.sh encode newpass
zkopírování enkodovaného hesla do schránky

editace souboru odiparams.sh:
ODI_SECU_DRIVER=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
ODI_SECU_URL=jdbc:oracle:thin:@server-prod:1521:TNS-PROD

ODI_SECU_USER=ODI_MASTER

ODI_SECU_ENCODED_PASS=enkodované heslo

neměníme však parametry ODI_SECU_WORK_REP, ODI_ENCODED_PASS

změna přihlášení:
./topology.sh

v přihlašovacím okně – tlačítko Edit connection (název Connection může být libovolný, např. ODI na nasledujících obrázcích)Změnu přihlášení je třeba udělat také na všech vývojářských PC.

Po přihlášení je vhodné projít topologii a zkontrolovat, zda jsou Master a vývojová Work repository správně připojené.

Přenastavení produkčního prostředí – v odiparams, stejně jako vývojové prostředí. Následně lze již vytvořit novou produkční Work repository.


Michal Tomek (Neit Consulting)

Žádné komentáře: