pondělí 17. května 2010

Oracle GoldenGate – Konfigurace prostředí, procesů a start replikace

 • Úvod do Oracle GoldenGate najdete zde.
 • Popis integrace mezi Oracle GoldenGate a Oracle Data Integrator najdete zde.
 • Popis instalace Oracle GoldenGate najde zde.

Začít replikovat data pomocí Oracle GoldenGate lze v následujících čtyřech krocích:
 • I. Příprava OGG prostředí
 • II. Konfigurace a start Extract (Capture) a Data Pump procesů
 • III. Provedení inicializačního nahrání dat (synchronizace) ze zdroje do cíle
 • IV. Konfigurace a start Replicat (Delivery) procesu

I. Příprava OGG prostředí
Nejprve je potřeba nastavit OGG prostředí: Manager proces, DB přístup a Supplemental logging jsou potřeba nastavit v homogenním i v heterogenním prostředí. Navíc v heterogenním prostředí se musí ještě vytvořit Source definition soubor.

1. Manager proces
 • zajišťuje administrativní úkony jako je startování, monitorování a restartování procesů
 • musí běžet na zdrojové i cílové lokaci po celou dobu synchronizace dat (v mém případě zdroj i cíl je stejný, tj. jeden Manager proces)
 • konfigurační soubor pro Manager proces se jmenuje ...dirprm/mgr.prm (když existuje a je prázdný, Manager proces použije default hodnoty, např. port 7809)
 • logovací soubor je uložen v .../ggserr.log
 • startuje se pomocí programu ggsci a příkazu START MGR nebo Windows Services (více viz. zde)
2. „Source definition“ soubor
V případě, že přenosy probíhají v heterogenním prostředí, pak je potřeba pomocí utility defgen vytvořit „source definition“ soubor, podle kterého Replicat proces provádí transformaci zdrojové struktury (např. datové typy) do cílové (v mém případě jde o homogenní prostředí, tj. soubor není třeba vytvářet).

3. DB přístup a Supplemental logging pro tabulky
OGG procesy potřebují přístup do databáze, potřená oprávnění viz. instalace OGG.

Pro testovaní mám v databázi uživatele OGG:
create user ogg identified by ogg
default tablespace users

temporary tablespace temp
quota unlimited on users;

grant dba to ogg;


Dále pro správnou rekonstrukci UPDATE operací je potřeba do transakčních logů přidat dodatečné informace, tj. supplemental logging pro before & after image UPDATE operace. Minimální Supplemental logging byl přidán již v kroku instalace, zde.
Nyní se musí označit tabulky k replikaci pomocí OGG příkazu ADD TRANDATA. Pro Oracle 9.x a dále ADD TRANDATA zapne supplemental logging na úrovni databázových tabulek – příkaz vykoná ALTER TABLE ... ADD SUPPLEMENTAL LOG ...

Pro testovaní mám v databázi dva uživatele OGG_SRC a OGG_TRG:
create user ogg_src identified by ogg_src
default tablespace users

temporary tablespace temp

quota unlimited on users;

create user ogg_trg identified by ogg_trg
default tablespace users
temporary tablespace temp
quota unlimited on users;

grant connect to ogg_src, ogg_trg;


Oba dva vlastní kopie tabulek uživatele SCOTT, ale pouze tabulky uživatele OGG_SCR obsahují data:
create table ogg_src.emp as select * from scott.emp;
create table ogg_src.dept as select * from scott.dept;

create table ogg_trg.emp as select * from scott.emp where 1=2;

create table ogg_trg.dept as select * from scott.dept where 1=2;


Zapněte Supplemental logging pro db tabulky:
ggsci
dblogin userid ogg, password ogg
add trandata OGG_SRC.*Ověřte Supplemental logging pomocí:
info trandata OGG_SRC.*II. konfigurace a start Extract (Capture) a Data Pump procesů
Extract (Capture) proces zachytává transakce z redo logů a ukládá je do lokálního Trail souboru. Data Pump proces přenáší transakce z Trailu do cílové lokace.

A/ Extract proces
Proces bude zachytávat transakce z redologů a zapisovat je do lokálního trail souboru. Extract proces se konfiguruje na zdrojovém systému.

1. Vytvoření parametrického souboru
Konfigurace procesů se provádí pomocí ASCII souboru, který bude uložen v adresáři .../dirprm/

ggsci
edit params EOGGSRC1


Vložte do souboru:
-- Parametr file pro Extract proces
-- zachytava zmeny nad tabulkama schematu OGG_SRC.*
--
EXTRACT EOGGSRC1
USERID ogg, password ogg
EXTTRAIL ./dirdat/ee
TABLE OGG_SRC.*;


Uložte soubor

Poznámka: hesla ve všech konfiguračních souborech lze zašifrovat, jméno procesu je volitelné, exttrail určuje jméno lokálního trail file - dva znaky + OGG automatická sekvence (6 čísel)

2. Přidání do Extract skupiny
add extract EOGGSRC1, tranlog, begin now

Poznámka: tranlog znamená, že data budou čtena z redo logů

Ověřte pomocí:
info extract EOGGSRC1

3. Založení lokálního Trail souboru
add exttrail ./dirdat/ee, extract EOGGSRC1, megabytes 5


B/ Data Pump proces
Proces bude přenášet data z lokálního trail souboru do cíle. Data Pump proces se konfiguruje na zdrojovém systému.

1. Vytvoření parametrického souboru
Konfigurace procesů se provádí pomocí ASCII souboru, který bude uložen v adresáři .../dirprm/

ggsci
edit params PSRCTRG1


Vložte do souboru:
-- Parametr file pro Pump proces
-- cte lokalni trail soubor pro tabulky OGG_SRC.* a prenasi do cile
--
EXTRACT PSRCTRG1
PASSTHRU
RMTHOST localhost, MGRPORT 7809
RMTTRAIL ./dirdat/rr
TABLE OGG_SRC.*;


Uložte soubor

Poznámka: passthru se používá u Data Pump procesu když není požadována transformace nebo filtrování dat, RMTxxxx jsou parametry vzdáleného OGG

2. Přidání do Data Pump skupiny
add extract PSRCTRG1, exttrailsource ./dirdat/ee

Ověřte pomocí:
info extract PSRCTRG1

3. Založení vzdáleného Trail souboru
add rmttrail ./dirdat/rr, extract PSRCTRG1, megabytes 5C/ Start Extract a Data Pump procesů
start extract EOGGSRC1
info extract EOGGSRC1


start extract PSRCTRG1

info extract PSRCTRG1
III. Provedení inicializačního nahrání dat ze zdroje do cíle
Inicializační nahrání dat ze zdroje do cíle zajistí prvotní synchronizaci obou systémů. Existuje několik metod jak prvotní inicializaci provést:

1. Prostředky GoldenGate
GoldenGate umožňuje provést inicializační nahrání vlastními prostředky v heterogenním prostředí. Pro zajištění vysokého výkonu lze kontrolovat FETCHSIZE, paralelní zpracování a volní Bulk utility pro zápis do cíle. Proces zpracování může vypadat následovně:

Extract proces čte zdrojová data přímo z databázových tabulek (ne z transakčních logů) a posílá je do cíle:
 • přímo na Replicat proces, který je zapisuje do cílových tabulek pomocí volání nativního SQL
 • přímo na Replicat proces, který volá externí Bulk Loader (např. Oracle SQL*Loader API)
 • přímo na Server Collector, který data ukládá do Trail file a Replicat je pomocí SQL zapisuje
 • přímo na Server Collector, který data ukládá do souboru připraveného pro externí Bulk Loader

2. Prostředky databází
Inicializační nahrání lze provést prostředky jednotlivých databází, jako je:
 • Záloha zdrojové (primární) databáze a její obnova jako cílové (záložní)
 • Export (exp, expdp) dat ze zdrojové databáze a import (imp, impdp) do cílové
 • Přenos dat přes DB link
 • Transportable tablespace
 • ...

Níže je uveden příklad provedení inicializačního nahrání prostředky GoldenGate, kdy Extract proces čte zdrojová data přímo z databázových tabulek a posílá je do cíle na Replicat proces, který je zapisuje do cílových tabulek pomocí volání nativního SQL:

A/ Na zdrojovém systému

1. Vytvoření parametrického souboru pro Initial Load Extract
ggsci
edit params EINILD1


Vložte do souboru:
-- Parametr file pro Initial Load Extract
-- cte data z tabulek OGG_SRC.* a prenasi do cile na Replicat proces
--
extract EINILD1
userid ogg, password ogg
rmthost localhost, mgrport 7809
rmttask replicat, group RINILD1
table OGG_SRC.*;


Uložte soubor

2. Přidání do Initial Extract skupiny
add extract EINILD1, sourceistable

Poznámka: sourceistable znamená, že Extract proces čte data přímo z db tabulek a ne z redo logů

Ověřte pomocí:
info extract *, tasksB/ Na cílovém systému (v mém případě je stejný jako zdroj)

1. Vytvoření parametrického souboru pro Initial Load Replicat
ggsci
edit params RINILD1


Vložte do souboru:
-- Parametr file pro Initial Load Replicat (Delivery)
-- zapisuje data do tabulek OGG_TRG.*
--
replicat RINILD1
assumetargetdefs
userid ogg, password ogg
discardfile ./dirrpt/RINILD1.dsc, purge
MAP OGG_SRC.*, TARGET OGG_TRG.*;


Uložte soubor

Poznámka: assumetargetdefs znamená, že struktura zdrojových tabulek je shodná se strukturou cílových tabulek, discardfile určuje soubor do kterého budou uloženy chybné záznamy, map mapuje zdrojové tabulky na cílové

2. Přidání do Initial Replicat skupiny
add replicat RINILD1, specialrun

Poznámka: specialrun znamená, že jde o jednorázové zpracování dat bez udržování Chekpointů

Ověřte pomocí:
info replicat *, tasksC/ Start a kontrola Inicializačního nahrání dat
Start provede dávkovou synchronizaci zdrojových tabulek uživatele OGG_SRC.* a cílových tabulek uživatele OGG_TRG.*

na zdrojovém systému:

start extract EINILD1
view report EINILD1
na cílovém systému (v mém případě shodný se zdrojem):

view report RINILD1IV. Konfigurace a start Replicat (Delivery) procesu
Replicat proces čte cílový Trail soubor a aplikuje změny na cílové databázi. Replicat proces se konfiguruje na cílovém systému.

A/ Checkpoint tabulka
Oracle GoldenGate pro případ obnovy přenosu po chybě systému využívá mechanismu Checkpointů. Checkpoints jsou použity pro uchování současné čtecí a zapisovací pozice jednotlivých GoldenGate procesů (Extract, Pump a Replicat) během přenosu transakcí. Checkpoints pro Extract a Pump jsou uloženy v Trailu.

1. Založení / úprava GLOBALS parametru
ggsci
edit params ./GLOBALS


Vložte do souboru
CHECKPOINTTABLE OGG_TRG.GGSCHKPT

Uložte soubor a ukončete ggsci pomocí příkazu exit

Poznámka: soubor GLOBALS (globální parametry systému) se musí jmenovat velkými písmeny, být bez přípony a musí být uložen v root adresáři OGG na cílovém serveru.


2. Založení checkpoint tabulky
ggsci
dblogin userid ogg, password ogg

add checkpointtable

B/ Replicat proces

1. Vytvoření parametrického souboru
ggsci edit params ROGGTRG1

Vložte do souboru:
-- Parametr file pro Replicat (Delivery) proces
-- zapisuje data do tabulek OGG_TRG.*
--
replicat ROGGTRG1
userid ogg, password ogg
assumetargetdefs
discardfile ./dirrpt/ROGGTRG1.dsc, purge
map OGG_SRC.*, target OGG_TRG.*;


Uložte soubor

Poznámka: pro zabránění kolizi s inicializačním nahráním dat, lze použít parametr HANDLECOLLISIONS, který při INSERTu již existujícího záznamu (detekce duplicate-record) jej přepíše a při UPDATE nebo DELETE chybějícího záznamu (missing-record) zaznamená záznam do discardfile souboru.


2. Přidání do Replicat skupiny
add replicat ROGGTRG1, exttrail ./dirdat/rr


3. Spuštění Replicat procesu
start replicat ROGGTRG1

Ověření
info replicat ROGGTRG1

Poznámka: pro zabránění kolizi s inicializačním nahráním dat, lze Replicat proces nastartovat od určitého SCN pomocí parametru ATSCN nebo AFTERSCNTestování replikace dat mezi zdrojem a cílem
V SQL nástroji spusťte DML operace nad tabulkou uživatele OGG_SRC, výsledek si následně ověřte nad tabulkou uživatele OGG_TRG.

1. Insert
Na zdrojové db:
...
...
insert into ogg_src.dept values (51,'APPS1','BRNO1');

insert into ogg_src.dept values (52,'APPS2','BRNO2');

insert into ogg_src.dept values (53,'APPS3','BRNO3');

insert into ogg_src.dept values (54,'APPS4','BRNO4');
insert into ogg_src.dept values (55,'APPS5','BRNO5');
commit;


Na cílové db:
select * from ogg_trg.dept;2. Update
Na zdrojové db:
update ogg_src.dept set LOC = 'TABOR';
commit;


Na cílové db:
select * from ogg_trg.dept;3. Delete
Na zdrojové db:
delete from ogg_src.dept; commit;

Na cílové db:
select * from ogg_trg.dept;OGG statistiky pro Extract a Replicat procesy
Na zdrojovém systému (Extract proces):
ggsci
send extract EOGGSRC1 report

view report EOGGSRC1
Na cílovém systému (Replicat proces):
ggsci
send replicat ROGGTRG1 report
view report ROGGTRG1
Zastavení OGG procesů (Extract, Data Pump a Replicat)
ggsci
stop *

info *
Zastavení OGG Managera
ggsci
stop mgr

info mgr
Erik Eckhardt

Žádné komentáře: